• VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

  • VTEM Image Show

Regulamin

czwartek, 13 grudzień 2012 08:32 Napisane przez

 

Regulamin

 

I. Definicje:

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument i jest rozumiane jako Ogólne Warunki Handlowe.

2. Zleceniodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie  posiadającą osobowości prawnej, składająca zlecenie.

3. Usługodawca – Fulldesign-Media w Otwocku, przy ul. Łukasińskiego 38, numer NIP: 532 199 00 32, REGON: 142124309

4. Strony umowy – w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych oznaczać będzie Usługodawcę i Zleceniodawcę, występujących zarówno razem jak i osobno.

5. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę rozumiane są jako opublikowanie informacji nadesłanych przez Zleceniodawcę oraz umożliwienie dostępu do nich poprzez serwis Polecane-Firmy.pl.

6.Zlecenie – zlecenie publikacji danych przesłanych w formularzu zgłoszeniowym do serwisu internetowego Polecane-Firmy.pl.

7. POLECANE-FIRMY.PL – serwis internetowy Usługodawcy funkcjonujący pod adresem www.polecane-firmy.pl

 

II. Rejestracja i publikacja w serwisie:

1. Rejestracja w serwisie Polecane-Firmy.pl odbywa się poprzez zamówienie telefoniczne lub bezpośredni kontakt z przedstawicielem Usługodawcy oraz zapłatę wybranego pakietu Usługodawcy. Zapłata jest jednoznaczna z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

2. Usługodawca potwierdza przyjęcie Zlecenia poprzez wystawienie faktury VAT lub przesłanie faktury proforma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Do chwili potwierdzenia przyjęcia Zlecenia przez Usługodawcę, zlecenie stanowi ofertę w rozumieniu przepisu art. 66 k.c.

4. Zleceniodawca zobowiązuję się  do uregulowania opłaty abonamentowej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury proforma.

5. Usługodawca zobowiązuję się do wystawienia faktury VAT w ciągu 14 dni od daty odnotowania wpłaty.

6. Zleceniodawca może dokonać zmiany w serwisie Polecane-Firmy.pl informacji opublikowanych poprzez Panel Klienta, jeżeli Usługodawca udostępnił Zleceniodawcy taką możliwość.

7. Usługodawca ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia bez podania przyczyny.

8.Telefoniczne potwierdzenie zamówienia Wpisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu www.polecane-firmy.pl na cały okres trwania umowy pomiędzy stronami.

 

III. Opłaty, okres abonamentowy

1. Okres abonamentowy oraz opłaty abonamentowe za świadczone usługi określane są indywidualnie w formularzu zgłoszeniowym wg cennika Usługodawcy. Potwierdzeniem dla klienta jest informacja na fakturze opisująca okres publikacyjny. Początek okresu abonamentowego liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

2. Przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu potwierdzenia  kontynuacji, zlecenie ulegnie przedłużeniu na kolejny okres abonamentowy, jeśli Zleceniodawca dokona opłaty abonamentowej na kolejny okres

3. W przypadku rezygnacji przed końcem okresu abonamentowego opłaty abonamentowe za niewykorzystany okres nie podlegają zwrotowi.

4.Cennik pakietu usługi publikacji na stronie www.polecane-firmy.pl dostępny jest w zakładce Cennik, oraz u przedstawicieli terenowych w wersji drukowanej. 

IV. Prawa  i obowiązki stron

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczony przez Zleceniodawcę ogłoszeń, ani za przerwę w funkcjonowaniu serwisu Polecane-Firmy.pl, które zaistniały z przyczyn innych niż zawinione wyłącznie przez Usługodawcę.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie zobowiązań wynikających ze zlecenia, jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających  poza jego kontrolą, w szczególności, wybuchu wojny, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci internet lub jej części, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego ograniczenia dostępu do serwisu PolecanyWarsztat.pl w przypadku prac konserwacyjnych i modernizacyjnych serwisu lub infrastruktury Usługodawcy.

4. W przypadku niedostępności serwisu Polecane-Firmy.pl przekraczającej 48 godzin, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu abonamentowego o czas niedostępności usługi.

5. Zleceniodawca oświadcza, że jest on uprawniony do używania znaków towarowych, oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez niego oraz, że materiały i treści zgłoszone do publikacji w serwisie Polecane-Firmy.pl nie naruszają praw autorskich i innych praw osób trzecich.

6. Usługodawca samodzielnie decyduje o zawartości serwisu Polecane-Firmy.pl i ogólnym stylu prezentacji publikowanych informacji.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usługi wobec Zleceniodawcy w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.

 

V Postępowanie reklamacyjne

1. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających ze zlecenia

2. Zleceniodawca  traci prawo reklamacji z tytułu nie wyemitowania  lub niewłaściwego wyemitowania zlecenia z winy Usługodawcy, jeżeli nie zawiadomi usługodawcy o wadach emisji w terminie 14 dni od daty przyjęcia zlecenia lub opóźnienia się z zapłatą za zlecenie.

 

VI Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.01.2018

2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.

3. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków regulaminu przez Zleceniodawcę, zlecenie prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach do końca trwania okresu abonamentowego i ulegnie wygaśnięciu z dniem jego zakończenia.

4. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym będącym jego integralną częścią, stanowią całkowite porozumienie pomiędzy stronami i nie ma żadnych innych warunków – ustnych lub pisemnych – niż określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie wcześniejsze porozumienia, oświadczenia lub uzgodnienia pomiędzy stronami dotyczące przedmiotu realizowanych usług zostają zastąpione niniejszym regulaminie. Wszelkie dodatkowe ustalenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Strony umowy zobowiązują siebie do informowania wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu.

6. Wszelkie powiadomienia, w szczególności wypowiedzenie, uważa się za skutecznie doręczone jeżeli zostaną sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie poprzez Pocztę Polską, kuriera lub osobiście.

7. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu oraz informacji zgłoszonych do serwisu Polecane-Firmy.pl na potrzeby marketingowe Usługodawcy lub podmiotów wskazanych przez Usługodawcę oraz na ich publikowanie na innych stronach internetowych należących do Usługodawcy lub wskazanych przez niego podmiotów. Zleceniodawca wyraża także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze handlowym.

8. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Zlecenia może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Usługodawcy.

9. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w czasie trwania niniejszej umowy i wykorzystywanie ich wyłącznie do celów , w jakich zostały przekazane.

10. Wszelkie spory mogące wyniknąć z treści niniejszych Ogólne Warunki Handlowe rozstrzygane  będą poprzez sąd miejscowy właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204), Ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068) oraz – w pozostałym zakresie – przepisy Kodeksu Cywilnego.

12. Dane osobowe Zleceniodawcy wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby związane z realizacją świadczonych usług.